Lebron says:
You're leaving BX and going to...

https://youtu.be/CcSSd46zUnU?si=cqesBfFouhKPFjzJ

:iseeyouplaya3: